• Skontaktuj się z nami
  • biuro@luxuryproducts.pl
  • +48 577 036 777
  • Skontaktuj się z nami
  • biuro@luxuryproducts.pl
  • +48 577 036 777

Regulamin Magazyn Luxury Products Inspiracje


§1 Postanowienia ogólne

1. Definicje terminów występujących w Regulaminie:
a) Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady prowadzenia oraz korzystania ze strony internetowej (dalej: Serwis) Magazyn Luxury Products Inspiracje znajdującej się pod adresem internetowym https://www.luxuryproducts.pl/inspiration prowadzonej przez jej Właściciela, umożliwiającej nieodpłatne korzystanie z niej, zamieszczonej na domenie internetowej https://www.luxuryproducts.pl/inspiration, w tym z zawartych w niej materiałów i treści, komentowania i cytowania umieszczonych materiałów.
b) Serwis Magazyn Luxury Products Inspiracje – skierowany do osób ceniących luksus, opisujący i recenzujący szeroko pojęty rynek dóbr luksusowych. Serwis jest także formą działalności przedsiębiorcy i teksty w nim zamieszczane mogą mieć formę reklamy lub promocji; Właściciel w ramach Serwisu świadczy na rzecz nieodpłatnie następujące Usługi: udostępniania i/lub pobierania Materiałów; wyświetlania Reklam; umożliwiania zamieszczania komentarzy.
c) Właściciel – właściciel Serwisu, którym jest Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Elewatorskiej 7b, 15-620 Białystok, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111. Właściciel jest jednocześnie Administratorem.
d) Opinia – komentarz do opublikowanego materiału.
e) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu po zarejestrowaniu lub zalogowaniu; czytająca lub komentująca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkowników.
f) Gość – osoba korzystająca z Serwisu bez zarejestrowania lub zalogowania; wyłącznie czytająca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkowników.
g) Reklamy - wszelkie materiały o charakterze reklamowym, promocyjnym czy też marketingowym zamieszczane w Serwisie przez Właściciela lub osoby trzecie;
h) Materiały – wszelkie treści bez względu na ich formę i sposób przekazu udostępniane przez Właściciela w ramach Serwisu;
i) Umowa – umowa o świadczenie przez Właściciela Usług na rzecz Użytkownika lub Gościa Serwisu;
j) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
k) Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny (układ i kompozycja) jak również wpisy oraz materiały publikowane przez Właściciela podlegają ochronie prawnej. Wszelkie prawa do Materiałów są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio na rzecz osób trzecich. Materiały podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Prawa do Serwisu jako całości przysługują Właścicielowi, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości mogą przysługiwać osobom trzecim: osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, których materiały i treści zgodnie z prawem są udostępniane przez Właściciela Serwisie.
4. Użytkownik bądź Gość może pobierać i utrwalać tylko te Materiały, co do których Właściciel wyraźnie nie oświadczył w niniejszym Regulaminie lub w ramach Serwisu, że ich pobieranie i utrwalanie nie jest dozwolone. Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów i treści zamieszczanych w Serwisie wyłącznie pod warunkiem wskazania w miejscu ich publikacji bezpośredniego adresu internetowego do podstrony Serwisu, z której zostały powielone, wraz z informacją o ich pochodzeniu (adresem Serwisu). W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku niespełnienia ww. warunku Użytkownicy nie są uprawnieni do jakiegokolwiek rozpowszechniania, w tym zwielokrotniania, czy innego udostępniania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu zawartości Serwisu, zarówno w całości, jak i w części. W szczególności, nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela. Użytkownik bądź Gość mogą zamieszczać w ramach administrowanych przez siebie stron internetowych przekierowania do Materiałów pod warunkiem, że w ramach lub bezpośrednio obok takiego przekierowania zostanie zamieszczona informacja o treści „Źródło: Magazyn Luxury Products Inspiracje”.
5. Wszelkie dane opublikowane przez Właściciela w Serwisie pochodzą ze źródeł, które uznał on za rzetelne i sprawdzone. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby materiały i treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych materiałach i treściach.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika i Gościa materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie.

§2 Przepisy porządkowe, Opinie

1. Każdy Użytkownik oraz Gość korzystający z Serwisu jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik oraz Gość zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela, Użytkowników oraz Gości.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w Serwisie materiały i treści pochodzące od osób trzecich, korzystających z Serwisu (Użytkownicy), w szczególności w formie komentarzy. Wyłączona jest również - w zakresie dozwolonym przez prawo - odpowiedzialność Właściciela za ewentualne szkody mogące wyniknąć z działań Użytkowników podjętych w związku z treściami zamieszczonymi w Serwisie.
3. Użytkownicy, mogą komentować opublikowane wpisy oraz materiały w odpowiednich polach dialogowych udostępnionych pod wpisami oraz materiałami opublikowanymi przez Właściciela. Użytkownik publikując opinie wyraża zgodę na publikację przez Administratora nicka oraz zdjęcia pod napisanymi przez siebie opiniami. Komentarz pojawi się w momencie uzyskania akceptacji przez Administratora.
4. Umieszczając w Serwisie materiały lub treści Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie oraz zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację w serwisie.
5. Użytkownikom zabrania się:
a) Używania nazw użytkownika (tzw. nick), które mają charakter wulgarny, obraźliwy lub mają na celu promowanie swojej działalności lub działalności jakiegokolwiek innego podmiotu,
b) Używania przez Użytkowników w zamieszczanych komentarzach słów lub treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe,
c) Prowadzenia dyskusji, których zakres przedmiotowy nie jest związany z tematyką Serwisu,
d) Obrażania, zniesławiania lub wyśmiewania Użytkowników albo innych osób trzecich,
e) Prezentowania niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
f) Prezentowania poglądów zabronionych przez prawo powszechnie obowiązujące w Polsce, w szczególności wzywających do nienawiści wobec innych osób, mniejszości czy grup etnicznych,
g) Używania w wypowiedziach nazwisk oraz innych określeń mogących naruszać prawnie chronione dane osobowe lub dobra osobiste innych osób,
h) Spamowania, poprzez wrzucanie krótkich treści bez logicznego związku z tematem dyskusji lub nie mających żadnej wartości merytorycznej.
6. Każdy przypadek nieprzestrzegania regulaminu należy zgłaszać Administratorowi na adres: michal@luxuryproducts.pl
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do moderowania opinii, za pośrednictwem Administratora:
a) Usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających sformułowania wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe oraz zawierające treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.
b) Usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających lub stanowiących reklamy innych podmiotów gospodarczych, ich produktów lub usług,
c) Usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii niezwiązanych z tematyką wpisów oraz materiałów opublikowanych w Serwisie.
8. Niezależnie od powyższego, Administrator jest uprawniony do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii niezgodnych z Regulaminem.
9. Użytkownik, w granicach określonych przez Regulamin, ma prawo publikować swoje własne opinie, w tym te krytyczne wobec poruszonego tematu oraz opinii innych Użytkowników lub Właściciela. Krytyka powinna opierać się na faktach i być poparta merytorycznymi argumentami.

§3 Usługa świadczona drogą elektroniczną

1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik i Gość powinien dysponować:
a) Połączeniem z siecią Internet;
b) Sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, akceptującymi pliki "cookies", w tym takich jak popularne przeglądarki internetowe: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari itp.
2. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikowi i Gościowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.
3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika i Gościa korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
4. Użytkownik i Gość może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Właściciel ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6.  Właściciel:

  • nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników,
  • nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie komunikatu pod adresem: michal@luxuryproducts.pl


§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Gości będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska oraz adresów poczty elektronicznej, podawanych przy korzystaniu z Usług.
2. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Właściciela danych osobowych określa Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.luxuryproducts.pl/inspiracje-polityka-prywatnosci.html

§ 5 Reklamy

1. Właściciel oświadcza, że w ramach Serwisu wyświetlane będą Reklamy towarów i usług oferowanych przez Właściciela lub osoby trzecie, z którymi Właściciel zawarł umowę o wyświetlanie Reklam w ramach Serwisu.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść Reklam towarów i usług oferowanych przez osoby trzecie, z którymi zawarł umowę o wyświetlanie Reklam w ramach Serwisu.

§ 6 Reklamacje

1. Każdy Użytkownik oraz Gość korzystający z Serwisu może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej michal@luxuryproducts.pl lub pod adresem ulicy Elewatorska 7b, 15-620 Białystok.
2. Właściciel Serwisu zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od jej otrzymania.
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Właściciel może wezwać do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
4. Odpowiedź na reklamację Właściciel kieruje na adres wskazany przez Użytkownika lub Gościa Serwisu w treści reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez Właściciela.
2. Regulamin udostępniany jest pod adresem internetowym https://www.luxuryproducts.pl/inspiracje-regulamin.html a także - na żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, w szczególności poprzez skopiowanie i zapisane go na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika bądź Gościa lub na żądanie Użytkownika bądź Gościa poprzez wysłanie go na adres mailowy.
3. Informacja o każdorazowej zmianie regulaminu Serwisu zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Reklamacje i uwagi związane z Usługą świadczoną drogą elektroniczną, co do funkcjonowania Serwisu oraz dostępnych materiałów i treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres e-mail: michal@luxuryproducts.pl
6. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
7. Niniejszy regulamin oraz korzystanie z Serwisu podlegają prawu polskiemu.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego ogłoszenia.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
Informujemy, że na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np.: Cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, telefon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz tutaj link. Zapoznaj się ze wskazanymi informacjami lub kliknij przycisk: ”Przejdź do sklepu”.