• Skontaktuj się z nami
  • biuro@luxuryproducts.pl
  • +48 577 036 777
  • Skontaktuj się z nami
  • biuro@luxuryproducts.pl
  • +48 577 036 777

Tax Free dla turystów


Tax FreeZwrot TAX FREE dla podróżnych / turystów 

(czyli zwrot do 23% od wartości zakupionych produktów w luxuryproducts.pl)
 
Warunki dotyczące otrzymania Tax Free

1. Zwrot podatku może otrzymać Podróżny, czyli osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.
2. Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 200zł.
3. Zakupiony towar musi zostać wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym, fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.
4. Wywóz towaru musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podróżny dokonał zakupu.
 
Jak uzyskać zwrot podatku VAT
 
I. Zakupy w sklepie stacjonarnym
1. Poinformuj sprzedawcę o konieczności wystawienia dokumentu Tax Free
2. Okaż sprzedawcy paszport i dokument tożsamości (jeśli posiadasz) potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.
 
II. Złożenie zamówienia przez sklep internetowy i odbiór w naszym sklepie stacjonarnym
1. Podczas składania zamówienia przez sklep www.luxuryproducts.pl , napisz w polu ‘Uwagi’ prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free.
2. Prześlij zdjęcie lub skan stron paszportu potwierdzających Twoje dane osobowe oraz adres zamieszkania na terytorium poza Unią Europejską.
3. Gdy odbierasz zakupiony towar w sklepie okaż sprzedawcy dokument tożsamości, sprzedawca potwierdzi zgodność danych.
4. Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru wraz z formularzem Tax Free. Jeśli chcesz zamówić produkt przez sklep internetowy i uzyskać zwrot podatku musisz wybrać, w którym z naszych salonów w Białymstoku chcesz odebrać zamówienie:
- Elewatorska 7b, 15-620  Białystok
 
III. Urząd celny
1. Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.
2. Brak pieczęci celnika na formularzu Tax Free For Tourists oznacza brak możliwości otrzymania zwrotu podatku.
 
IV. Zwrot podatku VAT
1. Jeśli chcesz odebrać zwrot zgłoś się do sklepu, w którym dokonałeś zakupu lub odebrałeś zamówienie ze sklepu internetowego.
2. Przekaż sprzedawcy potwierdzony przez celnika, kompletny (z oryginalnym paragonem) dokument Zwrot VAT Dla Podróżnych/ Tax Free For Tourists oraz okaż sprzedawcy dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodności danych z dokumentu z danymi zawartymi w dokumencie Zwrot VAT Dla Podróżnych/ Tax Free For Tourists.
3. Zwrot podatku VAT jest dokonywany wyłącznie w gotówce w walucie PLN.
4. Aby uzyskać zwrot zapłaconego podatku VAT Podróżny musi dostarczyć sprzedawcy dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu.
5. Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca nie pobiera żadnych prowizji od wartości zwracanego podatku VAT.
6. Jeśli chcesz by zwrot w twoim imieniu odebrała inna osoba, wydrukuj formularz upoważnienia, wypełnij go i podpisz, do formularza należy dołączyć ksero paszportu osoby, na którą został wystawiony dokument Tax Free.
7. Potwierdzeniem odbioru gotówki kwoty VAT jest złożenie podpisu na formularzu przez Podróżnego.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

dotycząca systemu zwrotu podatku VAT podróżnym

Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego.

Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u uprawnionych sprzedawców, gdzie punkty sprzedaży oznaczone są znakiem informującym podróżnych o możliwościach zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku. Znak wykonany jest w formie białej naklejki w zielonej ramce z czarnym napisem: ZWROT VAT i TAX FREE DLA PODRÓŻNYCH i FOR TOURIST (rozp. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2004r. Dz.U.Nr 88 z 2004r. poz.838).

Zwrot podatku podróżnym dokonywany jest w złotych przez sprzedawcę, u którego nabyto towary lub w punktach zwrotu VAT, które zawarły umowę w sprawie zwrotu podatku ze sprzedawcami.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru.

Urząd celny potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

Potwierdzenie wywozu towaru zakupionego przez podróżnego na terytorium innego państwa członkowskiego odbywa się analogicznie.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł (rozp. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 84 z 2004r poz.780)).


Информация для туристов

Система возврата НДС для туристов

Лица без постоянного места жительства в пределах Сообщества, именуемое в дальнейшем «путешественники» имеют право на возврат уплаченного налога на покупку товаров в страну, которая не имеет повреждений на них были вывезены за пределы сообщества в личном багаже.

Право на возврат налога, если вы покупаете товар у официальных продавцов, где торговые точки помечены посоветовать путешественникам о том, где покупать товары в тех точках, на которых за счет возврата. Символ выполнен в виде белой наклейке на зеленом поле с черными буквами: (. Мин Фин.положение 26 апреля 2004 года 88 Dz.U.Nr 2004 Poz.838.). Возвращение НДС и TAX FREE для путешественников, и для туристических . 

Возврат налогов для туристов производится в золото к дилеру, у которого вы приобрели товар или возврат НДС в точках, которые подписали соглашения о налоговой декларации с продавцами. 

Возврат налогов можно сделать, если путешественник приобретенных товаров, вывозимых за пределы сообщества не позднее чем в последний день третьего месяца, следующего за месяцем, в котором он сделал покупку.  

Основанием для возврата налога является представление проездного документа, выданного зарегистрированным дилером, содержащий сумму налога, на которой штамп таможни предоставляется числитель подтвердил отправки. 

На таможне экспортных товаров для подтверждения выше. документ о производстве экспортируемых товаров по путешественник проверить совместимость данных пассажиров, содержащихся в этом документе, данные, содержащиеся в паспорт или другой документ, подтверждающий личность. 

Подтверждение экспорта товаров, приобретенных путешественник на территории другого государства-члена проводится аналогично. 

Минимальная сумма от общей стоимости покупок, включая НДС, в результате личного документа, выданного одним поставщиком, в котором путешественник может потребовать возврата налогов на товары и услуги, оплаченные при приобретении им товаров, составляет 200 злотых (рег. Min.Fin. На 20 апреля 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).


INFORMATION FOR TRAVELLERS

concerning the VAT refund system

Individuals not having permanent residence within the European Union, hereinafter referred to as "travelers" are entitled to a refund of tax paid on the purchase of goods into the country, which in perfect condition they were exported outside the EU in the personal luggage of passengers. 

Tax refund to travelers is made of gold by the dealer from whom you purchased the goods or refund of VAT at the points, which concluded an agreement on tax refund from the vendors. 

Tax refund can be made if the traveler purchased goods exported outside the EU no later than the last day of the third month following the month in which he made the purchase. 

The basis for the tax refund is to present the travel document issued by a roll-call the seller, containing the amount of tax paid, in which the customs office stamp enumerator provided with a confirmed export of goods. 

The customs office confirms the dispatch to the above. document on presentation of the goods exported by the passenger and checked the passenger data contained in this document with the data contained in the passport or other document stating the identity. 

Confirmation of exports of goods purchased by the traveler in the territory of another Member State shall apply by analogy. 

The minimum amount of the total value of purchases, including VAT, resulting from the roll of the document, issued by one vendor, at which the traveler may request a refund of tax on goods and services paid on the acquisition of goods by him, is 200 zł (Reg. Min.Fin. Of 20 April 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).


Informationen für Reisende

über die Mehrwertsteuer-Rückerstattung für Reisende

Personen, die nicht mit ständigem Wohnsitz in das Gebiet der Gemeinschaft, im Folgenden als "Reisende" sind berechtigt, eine Erstattung der Steuer auf den Kauf von Waren innerhalb des Landes, die stanie intakt indem sie nicht außerhalb der Gemeinschaft im persönlichen Gepäck von Reisenden exportiert w bezahlt. 

Steuererstattungsansprüche Fluggäste in Gold durch den Händler geltend gemacht, von denen Sie die Ware gekauft oder Erstattung der Mehrwertsteuer an den Punkten, die eine Vereinbarung über die Steuerrückerstattung von den Anbietern abgeschlossen. 

Steuererstattung kann erfolgen, wenn der Reisende gekauften Waren außerhalb der Gemeinschaft ausgeführt werden spätestens am letzten Tag des dritten Monats nach dem Monat, in dem er die Ware gekauft werden. 

Die Grundlage für die Steuererstattung ist das Reisedokument von einer namentlichen dem Verkäufer ausgestellten präsentieren, mit der Höhe der entrichteten Steuer, in denen die Zollstempels Enumerator mit einer bestätigten die Ausfuhr von Waren zur Verfügung gestellt. 

Die Zollstelle bestätigt die zu den oben Versand. Dokument über die Präsentation der Waren durch den Fahrgast ausgeführt und überprüft die Fluggastdaten in diesem Dokument mit den Daten in den Pass oder ein anderes Dokument mit Angabe der Identität enthalten enthalten. 

Bestätigung der Ausfuhr von Waren durch den Reisenden in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats erworben gelten entsprechend. 

Der Mindestbetrag der Gesamtwert des Auftrags, einschließlich der Mehrwertsteuer, die sich aus der Rolle des Dokuments, von einem Anbieter, bei denen der Reisende die Erstattung der Steuer auf Waren und Dienstleistungen bezahlt werden durch den Erwerb der Ware Anspruch kann nur erteilt werden, ist 200 zł (Reg. Min.Fin. Z dnia 20 April 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
Informujemy, że na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np.: Cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, telefon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz tutaj link. Zapoznaj się ze wskazanymi informacjami lub kliknij przycisk: ”Przejdź do sklepu”.