• Skontaktuj się z nami
  • biuro@luxuryproducts.pl
  • +48 577 036 777
  • Skontaktuj się z nami
  • biuro@luxuryproducts.pl
  • +48 577 036 777

RegulaminREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUXURYPRODUCTS.PL
POPRZEDNI REGULAMIN ZNAJDZIESZ TUTAJ: https://www.luxuryproducts.pl/docs/STARY_REGULAMIN.pdf

SPIS TREŚCI:   
1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. USŁUGI NIEODPŁATNE
4. REJESTRACJA
5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
7. KOSZT, SPOSÓB, TERMIN DOSTAWY TOWARU ORAZ ODBIÓR
8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, DOSTĘP DO PROCEDUR
9. REKLAMACJA TOWARU
10. GWARANCJA
11. RĘKOJMIA
12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
13. PRZEDSIĘBIORCY
14. BONY ZAKUPOWE
15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
16. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
17. ZAGADNIENIA TECHNICZNE
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.luxuryproducts.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu LUXURY PRODUCTS oraz warunki świadczenia przez LUXURY PRODUCTS CYLWIK SP. J. na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie, w tym Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez LUXURY PRODUCTS CYLWIK SP. J. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorska 7b 15-620, za pośrednictwem sklepu internetowego luxuryproducts.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez wskazaną spółkę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 
1.       Definicje

1) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2) Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę (pośrednikiem – Dostawca) zamówionego Towaru.
3) Dostawca – podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie wykonania Umowy sprzedaży – firma kurierska.
4) Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
5) Konto – zindywidualizowany dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz na Stronie Internetowej Sklepu, po dokonaniu uprzedniej Rejestracji.
6) Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
7) Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży; będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
8) Formularz Opinii – wyodrębnione narzędzie informatyczne udostępnione w ramach Serwisu, umożliwiające dodanie Opinii.
9) Opinia - informacja dotycząca Towaru/Usługi mająca formę opisową, o charakterze pozytywnym (polecającym) lub negatywnym oraz formę graficzną pozwalającą ocenić Towar/Usługę w skali od 1 do 5 gwiazdek.
10) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną ww. działalnością.
11) Partnerzy Serwisu – przedsiębiorca prowadzący Sklep Internetowy lub prezentujący Towar, współpracujący ze Sprzedawcą na podstawie umowy o współpracy w ramach Serwisu LUXURY PRODUCTS lub umowy o korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu;
12) Rejestracja – czynności dokonywane zgodnie z Regulaminem w sposób określony na Stronie Internetowej Sklepu umożliwiające korzystanie ze wszystkich jego funkcjonalności.
13) Regulamin- niniejszy dokument.   
14) Sprzedawca - LUXURY PRODUCTS CYLWIK SPÓŁKA JAWNA (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Elewatorska 7b, 15-620 Białystok wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000516574, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423238705, REGON 200869111, adres poczty elektronicznej: biuro@luxuryproducts.pl
15) Strona Internetowa Sklepu - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie luxuryproducts.pl.
16) Serwis LUXURY PRODUCTS - prowadzony przez LUXURY PRODUCTS CYLWIK SPÓŁKA JAWNA pod adresem internetowym https://www.luxuryproducts.pl/ serwis internetowy służący prezentacji, promocji, reklamie i sprzedaży Towarów.
17) Towar - rzecz przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży.
18) Trwały nośnik informacji - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
19) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 
2.       Postanowienia ogólne

1) Nazwa Luxury Products oraz pozostałe nazwy i oznaczenia indywidualizujące Sprzedawcę oraz świadczone przez niego usługi stanowią przedmiot przysługujących ww. autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej. Właściciel oraz odpowiednie podmioty są wyłącznie uprawnione do rozporządzania ww. nazwami i oznaczeniami oraz korzystania z nich. Klient nie jest uprawniony do korzystania z ww. oznaczeń oraz nazw w żaden sposób bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody Sprzedawcy lub odpowiedniego podmiotu.
2) Przyjęty na Stronie Internetowej Sklepu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym Sprzedawca zwraca uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych.
3) Na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczane są treści, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not.
4) Wyłączną własnością Sprzedawcy jest zawartość Strony Internetowej Sklepu, jego forma graficzna, użyte sposoby prezentacji, prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe do Strony Internetowej Sklepu, prawa do elementów tekstowych, aplikacji, zdjęć, baz danych, elementów graficznych z zastrzeżeniem wskazanych, które są własnością osób trzecich. Korzystanie usług Strony Internetowej Sklepu przez Klienta nie uprawnia go do nabycia żadnych ze wskazanych wyżej praw.
5) Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6) W ramach Serwisu umożliwia się Klientowi m.in.:
a) uzyskiwanie informacji o oferowanych Towarach,
b) porównanie cen oferowanych Towarów,
c) wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii dotyczących Towarów lub przebiegu transakcji w Sklepie Internetowym,
d) zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Klientów na temat Towarów oraz przebiegu transakcji,
e) zakup Towaru,
f) dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie, w tym gromadzenie i dostęp do historii oraz statusów zamówień,
g) korzystanie z innych Usług, w tym otrzymywania Newslettera.
 
3.       Usługi nieodpłatne

1) Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi nieodpłatne:
a) formularz kontaktowy,
b) prowadzenie Konta,
c) Newsletter,
d) Opinia.
2) Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3) Możliwy jest wybór i zmiana rodzaju, form oraz dostępności do wymienionych w punkcie 2 usług. Sprzedawca poinformuje Klientów o ewentualnych zmianach bądź nowościach w usługach w sposób określony w Regulaminie.
4) Dzięki usłudze formularza kontaktowego możliwe jest wysłanie wiadomości, zapytania bądź uwag do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi następuje poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.
5) Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po do konaniu przez Klienta Rejestracji. Obszar udostępniony Klientowi, zawiera jego dane osobowe i kontaktowe oraz informacje o jego działaniach w ramach Strony Internetowej Sklepu. Dostęp do Konta możliwy jest po wpisaniu poprawnego e-maila i hasła. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta. W przypadku zgłoszenia wskazanego żądania, Konto zostanie usunięte do 7 dni od zgłoszenia żądania.
6) Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, w tym w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta przy Rejestracji.
 
4.       Rejestracja

1) Klient ma możliwość:
a) korzystania z Serwisu bez dokonywania rejestracji bądź logowania;
b) dokonania rejestracji w Serwisie za pomocą dostępnych narzędzi i logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas Rejestracji.
2) Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Klienta celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu.
3) Klient chcący skorzystać z usługi Konta, obowiązany jest dokonać Rejestracji. Konto pozwala między innymi na monitorowanie zamówień oraz ich historii w związku z realizacją usługi.
4) Rejestracja nie jest koniecznym elementem złożenia zamówienia Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym.
5) Aby skorzystać z usługi Konta, Klient powinien wypełnić formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
6) Klient dokonując Rejestracji może i powinien zapoznać się z Regulaminem. Treść Regulaminu Klient może zaakceptować poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie Rejestracji.
7) Niedozwolone jest posługiwanie się przez Klienta w procesie Rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
8) Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę oraz inne wymagane prawem informacje. Rezygnacja z rejestracji w Serwisie jest przez pomocy linku umieszczonego w wiadomości e-mail Serwisu (potwierdzeniu rejestracji) lub poprzez wysłanie wiadomości na zasadach opisanych punkcie 9 ust. 1 Regulaminu. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną a Konto Klienta staje się aktywne.
9) Założenie więcej niż jednego Konta przez Klienta wymaga zgody wyrażonej przez Sprzedawcę. Konta o zduplikowanych danych są podstawą do ich usunięcia. Zakazuje się korzystania z cudzych Kont oraz udostępniania ich osobom trzecim.
10) Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w punkcie 4 ust. 1 pkt b) powyżej umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Klient dokonał czynności określonych w punkcie 11 Regulaminu.
 
5.       Warunki zawierania umowy sprzedaży

1)Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Są one zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2) Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dodatkowo Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
3) Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" przy danym Towarze prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „TWOIM KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4) Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru, ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje swój adres poczty elektronicznej lub inny adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, a następnie poprzez pocztę elektroniczną Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.
5) Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej Umowy sprzedaży, utrwaloną – według wyboru Klienta - na papierze, bądź w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy sprzedaży.
6) Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa powyżej w punkcie 5, jest utrwalone na papierze lub innym Trwałym nośniku.
7) Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru oraz jego ilość oraz swoje dane teleadresowe. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wskazanej wiadomości, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
8) Klient ma możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym Towar zostanie wykonany według jego specyfikacji lub będzie służył zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W tym celu, Klient kompletując wstępne zamówienie, może wybrać model Towaru, którym jest zainteresowany spośród przedstawionych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, określając jego właściwości lub nadając cechy ściśle związane z jego osobą, w szczególności: kolor, rodzaj tkaniny, wymiary, grawer, itp. Klient po skompletowaniu wstępnego zamówienia składa Sprzedawcy zapytanie o wycenę przesyłając wiadomość elektroniczną na podany przez Sprzedawcę adres e-mail. Przez wysyłanie wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy, Klient składa zapytanie o bezpłatny projekt obejmujący wstępne zamówienie.
9) Sprzedawca po otrzymaniu wstępnego zamówienia przesyła do Klienta wiadomość zwrotną, informując o tym, czy wykonanie wstępnego zamówienia jest możliwe, a jeśli jest to możliwe - przesyła projekt Towaru w formie pliku graficznego, zgodnie ze wstępnym zamówieniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając możliwe formy płatności oraz Dostawy. Klient może zaakceptować przesłany projekt lub go odrzucić poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybrany sposób Dostawy oraz formę płatności. Klient składa w ten sposób zamówienie. Każdorazowo przed wysyłaniem zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
10) Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
11) Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 10 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
12) Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 
6.       Sposoby i terminy płatności

1) Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy Towarze są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2) Klient może skorzystać z następujących form płatności:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (UWAGA: realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) płatność za pobraniem (UWAGA: realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia)
c)  PayPal (UWAGA: realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
d) PayU – szybka płatność.
3) W sytuacji gdy Klient wybrał formę przedpłaty, zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w wysokości odpowiadającej zawartej Umowy sprzedaży w terminie … dni roboczych.
4) W sytuacji, gdy Klient nie wywiąże się z obowiązku płatności w terminie określonym w punkcie 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności oraz informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 
7.       Koszt, sposób, termin dostawy Towaru oraz odbiór

1) Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa, po skierowaniu przez Klienta zapytania w przedmiocie ceny Dostawy Towaru, którym jest zainteresowany. Sprzedawca w wiadomości zwrotnej, informuje wówczas o kosztach Dostawy Towaru.
2) Sprzedawca dokłada należytej staranności, by Towar dostarczyć bez wad.  
3) Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o dostępności towaru oraz o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.
4) Towar dostarczany jest za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta.
5) W dniu wysłania Towaru do Klienta na adres jego poczty elektronicznej Sprzedawca przekazuje informację o nadaniu przesyłki.
6) Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
7) Sprzedawca, zgodnie z ustaleniami z Klientem, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczony Towar.
8) W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W sytuacji zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 
8.       Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostęp do procedur

1) Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2) Zasady dostępu do procedur określonych w punkcie 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Są nimi w szczególności:
a) rzecznicy praw konsumenta
b)  Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (lista dostępna na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
3) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się i dostępna jest platforma internetowego systemu rozpatrywania sporów, których stroną jest Konsument, na szczeblu unijnym.
 
9.       Reklamacja Towaru/Usługi

1) Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: ul. Elewatorska 7b, 15-620
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@luxuryproducts.pl
2) W treści reklamacji powinny znaleźć się:
a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i daty wystąpienia wady;
b) żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;
c) dane kontaktowe Klienta składającego reklamację.
Podanie wskazanych wyżej informacji ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wskazane wymogi mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego jednocześnie Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4) Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, w tym względem osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest dostawa.
5) W sytuacji uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Klient niebędący Konsumentem otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta.
6) Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację, o której mowa w punkcie 4 rozdziału, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji.
7) Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt.


10.       Gwarancja, Rękojmia

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru. W przypadku takich Towarów, informacja dotycząca istnienia oraz treści gwarancji jest prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
1) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
2) Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wadę usunie lub wymieni Towar wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
b) w przypadku Konsumenta - zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia,
c) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku Przedsiębiorców, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
3) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem – koszt dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem - koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym ten się znajduje.
4) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływam 2 lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływam roku, lecz w przypadku Klienta będącego Konsumentem - termin ten nie może zakończyć się przed upływam terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5) Obniżona cena Towaru powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
6) Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
7) Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru. W przypadku takich Towarów, informacja dotycząca istnienia oraz treści gwarancji jest prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

11.   Newsletter

1. Usługa Newsletter jest bezpłatna i dostępna drogą elektroniczną dla każdego Klienta. Świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Klient może dokonać zamówienia Usługi Newsletter poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza Newsletter. Zamówienie odbywa się w następujący sposób:
a) wskazanie adresu poczty elektronicznej, na który ma być świadczona Usługa Newsletter,
b) złożenie odpowiednich oświadczeń poprzez zaznaczenie stosownych pól na stronie Serwisu.
3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie. Po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia Usługi Newsletter, zostaje on wpisany do bazy wysyłkowej i rozpoczyna się świadczenie Usługi Newsletter, tj. automatyczne wysyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej kolejnych numerów Newslettera. Potwierdzenie zamówienia Usługi Newsletter w sposób wskazany jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
4. Sprzedawca korzysta z podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej jedynie w celu realizacji usługi Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Serwisu.
5. Realizacja Usługi Newslettera jest uwarunkowana posiadaniem przez Klienta czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, połączonego do sieci Internet.
6. Sprzedawca kieruje na adres poczty elektronicznej korespondencję oraz powiadomienia związane z udostępnianiem Newslettera . Każdy Newsletter zawiera informację o nadawcy, uzupełnione pole tematu w liście elektronicznym, treść, informację o sposobie rezygnowania z usługi Newsletter oraz zmiany parametrów jej wykonywania.
7. Klient, który dokonał zamówienia na realizację Usługi Newsletter, jednocześnie może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym pochodzących od Sprzedawcy oraz Partnerów Serwisu, w szczególności poprzez udostępnienie w tym celu identyfikującego go adresu elektronicznego. Informacje o charakterze handlowym są wyraźnie wyodrębnione i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.
8. Cofnięcie zgodny przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi Newsletter, uprawnia Sprzedawcę do zaprzestania niezwłocznie świadczenia omawianej Usługi na rzecz tego Klienta.
9. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z Usługi Newsletter w każdym czasie. Klient może zrezygnować z Usługi Newsletter poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdego Newslettera lub poprzez formularz kontaktowy. Rezygnacja z Usługi Newsletter w sposób podany wyżej jest równoznaczna z zaprzestaniem świadczenia Usługi Newsletter.
10. W przypadku, gdy Klient utracił prawo do dysponowania podanym adresem poczty elektronicznej w zakresie koniecznym do realizacji usługi Newsletter oraz w przypadku zmiany adresu na inny, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o powyższym Sprzedawcę. Poinformowanie następuje w sposób wskazany w punkcie 9. W przypadku zmiany adresu elektronicznego Klient, chcący dalej korzystać z Usługi Newsletter, winien ponownie zamówić Usługę w sposób wskazany w punkcie 2.
11. Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania wykonywania usługi Newsletter, w przypadku gdy będzie to niezbędne ze względów technicznych (naprawa, konserwacja, modyfikacja).
12. Sprzedawca ma prawo zaprzestać w każdym czasie świadczenia usługi Newsletter. O zamiarze tym Klient zostanie zawiadomiony poprzez stosowne powiadomienie wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy zamówieniu niniejszej usługi.
13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usługi Newsletter, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
14. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej ze swej bazy wysyłkowej w okolicznościach przedstawionych w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
15. Klientowi służy prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących świadczenia Usługi Newsletter na zasadach określonych w Dziale 9 Regulaminu.

12.   Odstąpienie od umowy

1) Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2) Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
3) Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w Załączniku do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4) Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
5) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważana jest ona za niezawartą.
6) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta.  
7) Po stronie konsumenta istnieje obowiązek zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od Umowy Sprzedaży. By termin był uznany za zachowany, wystarczy Towar odesłać na adres Sprzedawcy prze upływem 14-dniowego terminu.
8) W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9) W przypadku, gdy ze względu na charakter Towaru, nie może on być odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.  
10) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania ze wskazanej rzeczy w sposób wykraczający poza uznany za konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
11) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Konsument może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu płatności, o ile nie wiąże się to dla niego z dodatkowymi kosztami.   
12) Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy sprzedaży, w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
13) Sprzedawca zwraca uwagę, że za Towary nie podlegające zwrotowi w szczególności uważa się te, których dalsza odsprzedaż będzie w zasadzie niemożliwa albo bardzo utrudniona z uwagi na jego wykonanie według specyfikacji Klienta, w sposób odróżniający się od rzeczy normalnie wykonywanych w toku procesu produkcyjnego albo dopasowanych do indywidualnych potrzeb Konsumenta. Co istotne, nawet dostępność produktu w standardowej ofercie nie wyklucza możliwości uznania go za Towar niepodlegający zwrotowi. Dodatkowo, Sprzedawca zwraca uwagę, iż Towary wykonane ręcznie mogą minimalnie różnić się w detalach oraz wymiarach.      
 
13.   Przedsiębiorcy

1) Odpowiednie zapisy Regulaminu odnoszą się do Klientów będących Przedsiębiorcami. Dodatkowo
niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.
2) W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia.
3) Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
4) Towary będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów Dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.
5) Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Dostawcy przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
6) W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Dostawcy.
7)Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jednak w przypadku Umów zawieranych z Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.    
 
14.   Bony zakupowe

1) Sprzedawca oferuje bony zakupowe, za pomocą których można dokonywać zakupów na Stronie Internetowej Sklepu. Wydawcą bonów zakupowych jest Sprzedawca.
2) Klient, po zakończeniu procedury zamówienia, otrzymuje bon w postaci karty, zapakowanej w kopertę, z potwierdzeniem nominału i zakupu w postaci noty księgowej i pieczątki Sprzedawcy.
3) Bon posiada następujące cechy:
a) okres ważności bonu zakupowego wynosi 24 miesiące od daty zakupu,
b) bon niewykorzystany w terminie traci ważność,
c) bon zakupowy nie podlega wymianie na środki pieniężne i nie może zostać zwrócony wydawcy,
d) bon zakupowy może być wykorzystany w celu zakupu towarów wyłącznie w Sklepie Internetowym Sprzedawcy,
e) bon zakupowy posiada indywidualny i niepowtarzalny kod, który umożliwia, po wpisaniu kodu przy zamówieniu towaru w panel „TWÓJ KOSZYK”, zapłatę za zamówione towary.
4) Gdy wartość zamówienia jest wyższa niż kwota bonu zakupowego, jej posiadacz zobowiązany jest do zapłaty powstałej różnicy dostępną w Sklepie Internetowym formą płatności.
5) Posiadacz bonu zakupowego może z niego skorzystać wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty ujętej w nominale bonu.
6) W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu bonu zakupowego posiadacz otrzyma rekompensatę w formie nowego bonu zakupowego o wartości odpowiadającej cenie zwracanego towaru.
7) Nabywca bonu zakupowego powinien poinformować przyszłego użytkownika bonu o postanowieniach Regulaminu dotyczących bonów zakupowych oraz sposobie zamówienia.
8) Wydawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec nabywcy bonu, które został następnie utracony i wykorzystany przez osobę nieuprawnioną.
 
15.   Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 
16.   Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1) Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn. Strony zachowują prawa nabyte przed rozwiązaniem umowy.
2) Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość. Sposób oświadczenia powinien umożliwić zapoznanie się Sprzedawcy z wolą Klienta. Świadczenie usług w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Zarejestrowanemu Klientowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
3) Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy można złożyć pisemnie przesyłając je na adres LUXURY PRODUCTS CYLWIK SPÓŁKA JAWNA (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Elewatorska 7b, 15-620 Białystok) lub na adres poczty elektronicznej: biuro@luxuryproducts.pl.
4) Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, gdy: 1) Klient narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez
Klienta odrębnych regulaminów Usług, lub 2) stwierdzono, że podanie przez Klienta dane lub oświadczenia są nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub też są to dane innych osób, lub 3) działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię lub w inny sposób istotnie szkodzą LUXURY PRODUCTS CYLWIK SPÓŁKA JAWNA. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach LUXURY PRODUCTS uprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 
17.   Zagadnienia techniczne

1) Sprzedawca dokłada należytej staranności dla zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu oraz wykonywania prawidłowo usług. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca to:
a) komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu,
c) włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies,
d) posiadanie adresu poczty elektronicznej i dostęp do niego.
2) Złożenie zamówienia na Towar dostępny na Strony Internetowej Sklepu możliwy jest również przez telefon. Koniecznym do tego jest posiadania przez aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.   
3) W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, Strona Internetowa Sklepu wykorzystuje pliki Cookies. Zasady korzystania z plików Cookies szczegółowo określa Polityka dotycząca plików cookies.
4) W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Sprzedawca podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Klientów Serwisu. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach będą umieszczane na poziomie strony głównej Serwisu.
5) Konieczne przerwy techniczne planowane będą w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Klientów.
6) Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Klientów utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu inny niż wskazany w zdaniu pierwszym.
7) W przypadku wystąpienia awarii technicznej lub błędu technicznego w trakcie dokonywania zakupu przez Klienta, co spowoduje w szczególności niezakończenie transakcji, Sprzedawca skontaktuje się indywidualnie z Kupującym.
 
18.   Postanowienia końcowe

1) Treść Regulaminu może być utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
2) Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, o których mowa w ust. 2 pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.
3) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
4) Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5) W przypadku powstania sporu związanego z zawartą Umową sprzedaży, strony będą dożyły do rozwiązania sprawy w sposób polubowny.
6) Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz
http://www.bialystok.wiih.gov.pl/konsumenci/pozasadowe-rozwiazywanie-sporow-konsumenckich/. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. LUXURY PRODUCTS CYLWIK SP. J. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
8) Zmiana Regulaminu wchodzi wżycie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku Klienta, który zawarł na podstawie Regulaminu umowę o charakterze ciągłym (dotyczy np. Konta), zmieniony Regulamin będzie go obowiązywać, po uprzednim poinformowaniu przez Sprzedawcę drogą wiadomości przesłanej elektronicznie o zmianie Regulaminu (zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu), gdy ten zaakceptuje zmiany. Wiadomość zostanie przesłana na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy łączącej strony.
9) Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przez dniem wejścia w życie nowego Regulaminu realizowane będą na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu składania zamówienia przez Klienta.
10) Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
11) Regulamin zawiera następujące Załączniki, które stanowią jego integralną część:
a) Załącznik nr 1 do Regulaminu – INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY WRAZ Z FORMULARZEM ODSTĄPIENIA OD UMOWY;
b) Załącznik nr 2 do Regulaminu –Opinie;
c) Załącznik nr 3 do Regulaminu – Polityka Prywatności, obowiązek informacyjny wynikający z RODO;
d) Załącznik nr 4 do Regulaminu – Cookies.
12) Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2021 r.
Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
Informujemy, że na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np.: Cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, telefon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz tutaj link. Zapoznaj się ze wskazanymi informacjami lub kliknij przycisk: ”Przejdź do sklepu”.