• Skontaktuj się z nami
  • biuro@luxuryproducts.pl
  • +48 577 036 777
  • Skontaktuj się z nami
  • biuro@luxuryproducts.pl
  • +48 577 036 777

Regulamin współpracy dla Partnerów Platformy


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu LUXURY PRODUCTS oraz warunki świadczenia przez LUXURY PRODUCTS CYLWIK SP. J. na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z Partnerami w ramach Serwisu Luxury Products oraz zakres i warunki świadczenia przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna usług polegających na bezpłatnym prezentowaniu w Serwisie Towarów Partnerów, których sprzedażą zajmuje się Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy Elewatorska 7b, 15-620 Białystok, za pośrednictwem sklepu internetowego luxuryproducts.pl i myluxuryproducts.com oraz określa zasady i warunki świadczenia przez wskazaną spółkę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Luxury Products Cylwik Spółka Jawna oświadcza, iż dołoży wszelkich starań mających na celu niezbędne doradztwo i informację w zakresie współpracy z Serwisem.1.    Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:
1.    Serwis – serwis internetowy Luxury Products udostępniony pod adresem URL www.luxuryproducts.pl oraz www.myluxuryproducts.com którego właścicielem i Administratorem jest Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Elewatorska 7b, 15-620 Białystok, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111; telefon: 660 777 937, adres poczty elektronicznej: biuro@luxuryproducts.pl, stanowiący część systemu teleinformatycznego; służący prezentacji, promocji, reklamie Towarów Partnera oraz zajmujący się sprzedażą tych Towarów przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna.
2.    Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Partnera, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych; usługa jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
3.    System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w tym Serwis;
4.    Usługi Serwisu – usługi dostępne w ramach Serwisu świadczone drogą elektroniczną przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Usługi Serwisu wykonywane są bezpłatnie i za wynagrodzeniem;
5.    Panel Partnera – Usługa Serwisu, dostępna po zakończeniu procesu weryfikacji, związana z korzystaniem z udostępnionej przez Serwis przestrzeni serwera i dodawanie Towarów w przestrzeni Serwisu, jego tworzenie, utrzymanie i modyfikowanie; obszar udostępniony Partnerowi w Serwisie; zawierający jego dane osobowe i kontaktowe oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu; dostępny po wypełnieniu Formularza, i zakończeniu procesu weryfikacji; dostęp możliwy jest po wpisaniu poprawnego indywidualnego loginu i hasła; aplikacja internetowa będąca częścią Serwisu, umożliwiająca Partnerowi zarządzanie korzystaniem z poszczególnych usług udostępnianych w Serwisie.
6.    Dodatkowo Serwis udostępnia:
a)    Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL,
b)    Usługi reklamowe - emisja materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie Partnerów,
c)    Inne, związane z działalnością Serwisu.
7.    Partner – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na mocy innych przepisów uzyskała osobowość prawną, dokonujący czynności prawnych związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, będący przedsiębiorcą, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. korzysta z Serwisu i udostępnianych w nim Usług; jest zobowiązana do przestrzegania postanowień Regulaminu. Przedsiębiorca, który zawarł z Luxury Products Cylwik Spółka Jawna Umowę.
8.    Urządzenia Serwisu – komputery oraz urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające realizację przesyłu danych oraz dostępu do Internetu, które Właściciel wykorzystuje w celu świadczenia Usług Serwisu.
9.    Materiały – informacje (m.in. dane, reklamy, logo, dokumenty, obrazy, zdjęcia, filmy, strony internetowe, artykuły) i jakiekolwiek inne treści jakie są przechowywane i przesyłane w związku z korzystaniem z Usług Serwisu oraz z wykorzystaniem Urządzeń Serwisu.
10.    Formularz zgłoszeniowy – formularz internetowy stosowany przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna, umożliwiający Partnerowi przekazanie danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do zainicjowania procesu weryfikacji.
11.    Formularz kontaktowy – formularz internetowy stosowany przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna, umożliwiający Partnerowi kontaktowanie się z Luxury Products Cylwik Spółka Jawna, umożliwiający składanie zapytań bądź oświadczeń.
12.    Aktywacja – zatwierdzenie czynności dokonywanych w Serwisie.
13.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
14.    Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, zarządzanych i udostępnianych przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna lub danego  Partnera, pozwalających Klientom na dokonywanie zakupu Towarów w sieci Internet, w określonej domenie.
15.    Towar - rzecz przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży; Towary Partnera prezentowane w Serwisie i oferowane do sprzedaży.
16.    Sprzedawca - LUXURY PRODUCTS CYLWIK SPÓŁKA JAWNA (adres siedziby i adres do korespondencji: Elewatorska 7b, 15-620  Białystok wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000516574, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423238705, REGON 200869111, adres poczty elektronicznej: biuro@luxuryproducts.pl.
17.    Klient - podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży; będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
18.    Umowa – umowa na czas nieokreślony zawarta pomiędzy Partnerem a Luxury Products Cylwik Spółka Jawna w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest współpraca w ramach Serwisu oraz świadczenie Usług Luxury Products Cylwik Spółka Jawna w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie oraz Cenniku.
19.    Cennik – określający dla danego Partnera prowizję - marżę lub narzut naliczany od sprzedaży jego Towaru w Serwisie na podstawie zawartej Umowy. 
20.    Plik XML – stanowiący podstawę Integracji dokument elektroniczny zawierający oferty Towarów Partnera, które mają być prezentowane na stronach Serwisu.
21.    Integracja – proces technologiczny polegający na pobraniu informacji z poprawnego Pliku XML i zaprezentowaniu ich na stronach Serwisu.
22.    Strony – Partner oraz Luxury Products Cylwik Spółka Jawna.
23.    Regulamin – niniejszy dokument, ogólnie dostępny na stronie internetowej Serwisu i w siedzibie Luxury Products Cylwik Spółka Jawna, określający zasady świadczenia usług na rzecz Partnerów Serwisu oraz zasady korzystania z Serwisu, zakres praw i obowiązków Partnera; ma na celu zapewnienie zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu; zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności:
a)    warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
b)    rodzaje i zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
c)    warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną, w tym:
•    wymagania techniczne dla świadczenia Usługi drogą elektroniczną,
•    zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
•    sposób ochrony danych osobowych;
•    tryb postępowania reklamacyjnego.2.    Postanowienia ogólne

1.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna świadczy usługi zgodnie z Regulaminem. Luxury Products Cylwik Spółka Jawna w ramach prowadzonego serwisu skupia się na bezpłatnym prezentowaniu Towarów należących do Partnerów. Jest to forma reklamy Towarów Partnera oraz jego marki. Możliwość prezentowania Towarów Partnera ma na celu wpłynięcie korzystnie na rozpoznawalność Partnera oraz dostępność oferowanych przez niego Towarów.   
2.    Warunkiem rozpoczęcia współpracy w ramach Serwisu jest zawarcie Umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
3.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna może świadczyć inne usługi związane z Serwisem Luxury Products, których rodzaje i zakres określane są w odrębnych regulaminach.
4.    Świadczenie Usługi następuje poprzez zamieszczenie w Serwisie oferty Towarów Partnera w zakresie i trybie opisanym w Regulaminie. Luxury Products Cylwik Spółka Jawna może również prezentować zamieszczoną w Serwisie ofertę Towarów Partnera w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna bądź z nią współpracujących.
5.    Zamieszczenie w Serwisie oferty Towarów Partnera następuje na podstawie dostarczonych przez Partnera informacji o tej ofercie. Oferta Towarów Partnera prezentowana jest w określonych kategoriach tematycznych. W zakresie oferty towarowej na stronach Serwisu prezentowane mogą być wyłącznie Towary fabrycznie nowe, przeznaczone do sprzedaży detalicznej. Luxury Products Cylwik Spółka Jawna dopuszcza prezentowanie Towarów mieszczących się w kategorii zabytkowych przedmiotów sztuki dawnej, mających wartość zabytkową i historyczną, tzw. antyków.
6.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zapewnia Partnerowi niezbędne informacje oraz doradztwo w zakresie Integracji oraz współpracy z Serwisem.
7.    Usługi świadczone przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna za pośrednictwem Serwisu mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą bezpłatną jest zgłoszenie poprzez Formularz chęci nawiązania współpracy w ramach Serwisu, prezentowanie Towarów oraz dostęp do określonych funkcjonalności Serwisu. Usługą płatną jest możliwość korzystania z funkcji oznaczonych jako płatne.
8.    Nazwa Luxury Products oraz pozostałe nazwy i oznaczenia indywidualizujące Luxury Products Cylwik Spółka Jawna oraz świadczone przez nią usługi stanowią przedmiot przysługujących ww. autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej. Właściciel oraz odpowiednie podmioty są wyłącznie uprawnione do rozporządzania ww. nazwami i oznaczeniami oraz korzystania z nich. Partner nie jest uprawniony do korzystania z ww. oznaczeń oraz nazw w żaden sposób bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody lub odpowiedniego podmiotu.
9.    Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. W związku z tym Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zwraca uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych i warunki korzystania z nich.
10.    W Serwisie zamieszczane są treści, do których prawa autorskie przysługują Luxury Products Cylwik Spółka Jawna oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not.
11.    Wyłączną własnością Luxury Products Cylwik Spółka Jawna jest zawartość Serwisu, jego forma graficzna, użyte sposoby prezentacji, prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe do Serwisu, prawa do elementów tekstowych, aplikacji, zdjęć, baz danych, elementów graficznych z zastrzeżeniem wskazanych, które są własnością osób trzecich. Korzystanie z Serwisu przez Partnera nie uprawnia go do nabycia żadnych ze wskazanych wyżej praw.
12.    Podejrzenie naruszenia przez Partnera zapisów punktów 8 – 11 powoduje zablokowanie jego Panelu  do czasu wyjaśnienia sprawy. Stwierdzenie naruszenia przez Partnera zapisów punktów 8 – 11 jest przesłanką odstąpienia od świadczenia Usług przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna. Luxury Products Cylwik Spółka Jawna w przypadku złamania tych zasad uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
13.    Partner zapewnia, że:
a)    udostępnienie przez niego wszelkich materiałów i informacji oraz ich wykorzystanie na potrzeby realizacji Umowy nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b)    przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr niematerialnych znajdujący się w jego ofertach Towarów,  w tym znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczania Towarów w Sklepie Internetowym;
c)    przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr niematerialnych, w szczególności znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczania towarów i usług oferowanych w ramach Serwisu.
14.    Partner:
a)    wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna wszelkich materiałów udostępnionych przez Partnera, w celu prezentacji jego, jego Towarów, jak również w celu stworzenia bazy danych Towarów,
b)    zapewnia, że takie wykorzystanie tych materiałów nie będzie stanowiło naruszenia prawa osób trzecich.3.    Zgłoszenie, Umowa i Panel Partnera

1.    Warunkiem nawiązania współpracy z Serwisem oraz korzystania z Usług Serwisu jest dokonanie przez rejestracja Partnera rejestracji. Korzystanie z części Usług Serwisu jest uwarunkowane dokonaniem przez Partnera zgłoszenia i po zakończeniu procesu weryfikacji.
2.    Rejestrację rozpoczyna się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie, za pośrednictwem którego podaje się dane rejestrującego, w szczególności nazwę firmy, podatkowy numer identyfikacyjny (numer NIP), numer REGON, pełny adres kontaktowy wraz z nazwą kraju, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z pracownikiem Luxury Products Cylwik Spółka Jawna oraz w odniesieniu do Sklepów Internetowych podstawowe dane Sklepu Internetowego. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ale posiadającej zdolność do czynności prawnej, rejestracji a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu tych czynności oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Partnera.
3.    Wprowadzone do Formularza Zgłoszeniowego dane powinny być prawdziwe, aktualne i pełne. Niedozwolonym jest posługiwanie się danymi innych osób. W przypadku stwierdzenia, iż podane dane są nieprawidłowe, Luxury Products Cylwik Spółka Jawna uprawniony jest do zablokowania Panelu Partnera lub do jego usunięcia oraz do rozwiązania Umowy.
4.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna dokona weryfikacji udostępnionych przez Partnera informacji. Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do nie podjęcia współpracy ze zgłaszającym. O pozytywnej weryfikacji bądź o odmowie podjęcia współpracy Luxury Products Cylwik Spółka Jawna powiadomi zgłaszającego wysyłając wiadomość na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail. W przypadku pozytywnej weryfikacji, zgłaszający uzyska możliwość zaakceptowania, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, Regulaminu i Cennika.
5.    Niezwłocznie po akceptacji Regulaminu i Cennika zgłaszający otrzymuje od Luxury Products Cylwik Spółka Jawna, na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail, informację o adresie strony internetowej, za pośrednictwem której możliwe jest logowanie do Panelu Partnera oraz hasło dostępowe. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy i możliwości korzystania przez Partnera z funkcjonalności Panelu.
6.    Pełna lista Usług Serwisu umieszczona jest w Panelu Partnera. Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zastrzega sobie prawo aktualizowania, uzupełniania tej listy. Korzystanie z innych Usług odbywa się na zasadach i warunkach określonych w odrębnych regulaminach dostępnych w Panelu Partnera. W celu rozpoczęcia korzystania z innych Usług Partner wybiera odpowiednie opcje w Panelu oraz dokonuje akceptacji treści właściwych regulaminów określających zasady i warunki świadczenia poszczególnych usług. Luxury Products Cylwik Spółka Jawna ma prawo odmówić Partnerowi świadczenia jakiejkolwiek innej Usługi, jeśli ten narusza postanowienia Regulaminu, nie spełnia warunków wskazanych w dokumentach określających zasady i warunki świadczenia danej usługi albo nie daje rękojmi korzystania z Usług Serwisu zgodnie z zasadami i warunkami korzystania z tych usług, lub jeśli świadczenie tych usług  na rzecz Partnera stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami. 
7.    W ramach realizacji Umowy Partner zobowiązuje się do:
a)    podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, a w przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym,
b)    prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa,
c)    prezentowania oferty Towarów w Serwisie jako aktualnych i zgodnych z przepisami prawa.
8.    W przypadku zmiany danych Partnera, ten powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Panelu.
9.    Partner może posiadać więcej niż jeden Panel Partnera.
10.    Partner nie jest uprawniony do przekazywania informacji umożliwiających dostęp do Panelu osobom trzecim.
11.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Panelu Partnera w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo jego jest zagrożone. Dalsze korzystanie z Panelu przez Partnera może być uzależnione od dokonania zmiany hasła. Po dokonaniu zmiany hasła Partner odzyska dostęp do wyżej wskazanego Panelu.
12.    Partner, którego Panel  został zablokowany nie może w tym czasie ponownie dokonać zgłoszenia.
13.    Partner przystępując do współpracy gwarantuje, że jego firma, oferty Towarów, w tym wyroby, oferowane produkty nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych.
14.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna ma prawo do opublikowania nazwy, logo Partnera oraz adresu strony internetowej  na stronach Serwisu oraz na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna bądź z nią współpracujących.
15.    Rozpoczynając współpracę z Luxury Products Cylwik Spółka Jawna oraz prezentując swoje oferty Towarów w Serwisie, Partner  przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na ich porównywanie oraz prezentację przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna,  w sposób odpowiadający przyjętej konfiguracji Serwisu. Powyższa zgoda  dotyczy także opinii o Partnerze i jego Towarach publikowanych w Serwisie.
16.    Drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem Panelu, na podstawie porozumienia Stron, w indywidualnym przypadku może być dokonywana modyfikacja Umowy.
17.    Zawarcie Umowy pomiędzy Stronami umożliwia Partnerowi przygotowanie i udostępnienie ofert Towarów zarówno w przy użyciu pliku XML prawidłowo utworzonego i udostępnionego przez Partnera jak i przy ręcznym wprowadzaniu poszczególnych towarów. Wskazana usługa jest nieodpłatna.
18.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna w zamian za umożliwienie Partnerom prezentowania ich Towarów w Serwisie ma możliwość naliczenia prowizji od każdego sprzedanego Towaru, która to prowizja jest ustalana indywidulanie z każdym z Partnerów w procesie rejestracji. Warunki, sposób i terminy płatności ustalane są indywidualnie. W trakcie współpracy Strony mogą porozumieć się co do zastosowania innego, niż wskazany, modelu rozliczeń. Przyjęcie takiego modelu następuje na warunkach przedstawionych Partnerowi i zaakceptowanych przez niego. Porozumienie stron w przedmiocie zmiany modelu rozliczeń może nastąpić drogą elektroniczną.4.    Warunki współpracy

1.    Tworząc Plik XML lub wprowadzając oferty Towarów ręcznie Partner powinien dokładnie opisać przedmiot oferty, tj. Towar. Informacje muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Klientów Serwisu. Opis Towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty. Partner odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
2.    W ramach Umowy, Partner wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych lub wskazanych w Pliku XML lub wprowadzanych ręcznie do prezentacji oferty Towarów oraz do promocji samego Serwisu.
3.    Zakazana jest prezentacja w Serwisie ofert dotyczących Towarów zabronionych przez przepisy prawa, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Oferta Towaru prezentowana w Serwisie nie może:
a)    naruszać godności ludzkiej, zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość lub przekonania religijne,
b)    naruszać dobrego imienia Luxury Products Cylwik Spółka Jawna,
c)    zachęcać do naruszania lub łamania prawa, naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad reklamy produktów wrażliwych (m.in. papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz publicznej prezentacji treści pornograficznych,
d)    naruszać prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych,
e)    wprowadzać potencjalnego Klienta w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia Towaru.
4.    W przypadku uzyskania informacji o prezentacji Towarów w sposób naruszający w jakimkolwiek zakresie postanowienia Regulaminu,  ma prawo natychmiast zawiesić świadczenie Usług, co nie wyłącza dalszych uprawnień Luxury Products Cylwik Spółka Jawna przewidzianych w Regulaminie.
5.    Nawiązując współpracę z Luxury Products Cylwik Spółka Jawna w ramach Serwisu Partner godzi się na to, aby jego Towary były przedmiotem subiektywnej oceny Klientów wyrażanej w formie opinii publikowanych na stronach Serwisu. Partner zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulację Opiniami dotyczącymi jego bądź pozostałych Partnerów Serwisu, w szczególności poprzez inicjowanie działań zmierzających do wystawienia pozytywnych opinii jemu i negatywnych konkurencyjnemu Partnerowi a także poprzez zawieranie porozumień z innymi podmiotami w celu wzajemnego oddziaływania na budowanie wiarygodności własnej i innych podmiotów.
6.    W razie zakwalifikowania danej opinii, wystawionej przez Klienta Towarowi Partnera i opublikowanej na stronach Serwisu, jako opinii negatywnej, Partner może, z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie, podjąć działania zmierzające do unieważnienia ustosunkowania się do tej negatywnej opinii.
7.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do:
weryfikacji treści opinii wystawionych przez Klientów Serwisu i opublikowanych na jego stronach lub stronach, ingerencji w treść takich opinii,
usuwania ich ze stron Serwisu,
ich unieważniania, w przypadku gdy treść takich opinii narusza: przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, Regulamin świadczenia usług przez LUXURY PRODUCTS – Klienci.
8.    W przypadku dokonania przez Klienta zakupu prezentowanego przez Partnera Towaru w ramach Serwisu, dostawa Towaru następuje od Partnera do Klienta albo od Partnera do Luxury Products Cylwik Spółka Jawna a następnie do Klienta. Wybór modelu dostawy jest związany z cechami i charakterem dostarczanego Towaru.
 


5.    Ochrona danych osobowych

1.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony poufnych danych i informacji przekazanych przez Partnera, w szczególności stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych danych i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa.
2.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Załącznik do Regulaminu – Polityka prywatności, obowiązek informacyjny wynikający z RODO - Partnerzy.
3.    Partner, zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie współpracy z Luxury Products Cylwik Spółka Jawna wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów Serwisu.6.    Zagadnienia i warunki techniczne

1.    W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zasady korzystania z plików Cookies szczegółowo określa Polityka Cookies.
2.    Warunkiem technicznym korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
3.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna dokłada należytej staranności dla zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu oraz wykonywania prawidłowo usług, jednocześnie ma prawo dokonywania przerw w działaniu Serwisu w celu przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych a także przerw koniecznych do rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu bądź oprogramowania.
4.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, o których mowa w ustępie 3, były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla Partnera. O planowanych przerwach Luxury Products Cylwik Spółka Jawna będzie informować Partnera z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Luxury Products Cylwik Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przerw w działaniu Serwisu. W przypadku wystąpienia awarii lub błędów technicznych wywołanych kłopotami ze sprzętem lub oprogramowaniem – Luxury Products Cylwik Spółka Jawna stara się ograniczyć skutki zaistniałych zdarzeń.
5.    Zamieszczanie Towarów Partnera w Serwisie możliwe jest:
a)    przy użyciu pliku XML prawidłowo utworzonego i udostępnionego przez Partnera;
b)    przy ręcznym wprowadzaniu poszczególnych towarów.
6.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zastrzega sobie prawo weryfikacji i akceptacji ofert Towarów prezentowanych przez Partnerów. Z uwagi na szczególny charakter Serwisu, Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zastrzega sobie prawo blokowania udostępniania poszczególnych ofert Towarów w Serwisie.
7.    Partner powinien spełnić techniczne wymagania niezbędne do prezentacji Towarów Partnera w Serwisie. Wymagania te odnoszą się zarówno do Towarów wprowadzanych ręcznie jak i za pomocą pliku XML. Wymagania te zawiera instrukcja Pliku XML dostępna w Serwisie. Partner zobowiązany jest udzielać  wszelkich informacji niezbędnych do poprawnej integracji z Serwisem.
8.    Plik XML powinien zostać przygotowany przez Partnera i udostępniony za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
9.    Plik XML musi znajdować się na serwerze Partnera. Niedopuszczalne jest udostępnianie plików umieszczonych na darmowych serwisach oferujących hosting plików.
10.    Plik XML, po jego udostępnieniu przez Partnera, jest pobierany przez mechanizmy Serwisu i łączony z bazą danych Serwisu. Pobranie następuje automatycznie i raz na dobę. Prezentacja oferty Towarów Partnera w Serwisie możliwa jest od chwili stworzenia powiązania między ofertą Towarów przekazaną przez Partnera w Pliku XML lub wprowadzoną ręcznie przez Partnera a informacją o Towarze z bazy danych Serwisu.
11.    Partner  powinien aktualizować ofertę Towarów poprzez wprowadzenie odpowiednich danych do pliku XML lub w procesie ręcznego aktualizowania. Aktualizacja prezentowanej w Serwisie oferty Towaru następuje automatycznie i nie później niż w ciągu doby od wprowadzenia w powyższym trybie zmian.
12.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna ma prawo zawiesić świadczenie Usług w całości lub w części ze względów technicznych, w szczególności gdy: 
a)    nie ma możliwości przetworzenia pliku XML z uwagi na błędy w jego strukturze, bądź brak dostępu do pliku XML;
b)    występują błędy integracyjne w dużej ilości ofert Towarów spowodowane błędnym opracowaniem pliku XML, w szczególności gdy Partner nie podaje wymaganych elementów opisujących Towar;
c)    gdy ceny lub dostępności Towarów są nieaktualne.
13.    Partner wyraża zgodę na logowanie się do jego Panelu Administracyjnego przez osoby wyznaczone przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna, w celu prawidłowej obsługi technicznej.7.    Poufność

1.    W ramach współpracy Partnera z Luxury Products Cylwik Spółka Jawna, obie strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich uzyskanych informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy w całości ani w części osobom trzecim. Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie poufnego charakteru informacji, w szczególności ekonomicznych, technicznych, handlowych, organizacyjnych, finansowych, osobowych i administracyjnych, z którymi Strony Umowy zapoznają się przy wykonywaniu Umowy.
2.    Strony realizując Umowę mają obowiązek ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy czym tajemnicę przedsiębiorstwa Luxury Products Cylwik Spółka Jawna należy rozumieć wszelkie dane dotyczące stosowanych podczas wykonywana usługi metod i rozwiązań technicznych i organizacyjnych, wykorzystywanych narzędzi, warunków handlowych.
3.    Strony uprawnione są do ujawnienia informacji otrzymanych od drugiej Strony tym spośród swoich pracowników, którym ujawnienie tych informacji  jest konieczne dla realizacji celów Umowy. Strony zobowiązują się do pisemnego zobowiązania ww. osób do zachowania tajemnicy oraz do poinformowania drugiej Strony o ujawnieniu tajemnicy. Za działania i zaniechania wskazanych osób, Strona ujawniająca ponosi pełną odpowiedzialność jak za działania własne.
4.    Określone w ustępie 1 i 2 obowiązki nie dotyczą sytuacji, gdy:
a)    Strona ujawniająca uzyska uprzednią pisemną zgodę drugiej Strony na określone działania dotyczące informacji objętych poufnością, lub
b)    informacje są lub stały się publicznie znane bez naruszenia obowiązku zachowania ich w tajemnicy,
c)    obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z orzeczenia sądowego bądź decyzji właściwych organów administracji publicznej lub samorządu terytorialnego.
5.    W przypadku zakończenia współpracy, Strony niezwłocznie zaprzestaną wykorzystywania informacji określonych w ustępie 1 i 2 oraz zwrócą drugiej Stronie lub zniszczą przechowywane informacje, niezależnie od formy ich utrwalenia.
6.    Określony w niniejszym Dziale obowiązek zachowania poufności ciąży na Stronach w czasie trwania współpracy oraz przez okres roku po jej ustaniu.
7.    Partner wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o podpisanej Umowie do celów marketingowych.8.    Reklamacje

1.    Partner może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2.    Reklamacja może być zgłoszona w terminie 20 dni licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
3.    Reklamacja może zostać złożona przez Partnera w następujący sposób:
a)    pisemnie na adres: ulica Elewatorska 7b, 15-620 Białystok
b)    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@luxuryproducts.pl lub biuro1@luxuryproducts.pl.
4.    W treści reklamacji powinny znaleźć się:
a)    informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i daty wystąpienia wady;
b)    imię i nazwisko/nazwę Partnera, jego adres e-mail;
c)    konkretne żądanie Partnera związane ze składaną reklamacją.
5.    Podanie wskazanych wyżej informacji ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wskazane wymogi mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Luxury Products Cylwik Spółka Jawna przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Partnera o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). W sprawach zawiłych ten termin może wydłużyć się do 60 dni po uprzednim powiadomieniu składającego reklamację.
7.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Panelu administracyjnego danego Partnera lub w inny wskazany przez niego sposób.9.    Odpowiedzialność Luxury Products Cylwik Spółka Jawna

1.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna względem Partnera ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przedmiocie świadczenia określonych Usług Serwisu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Partnera lub nie przestrzegania przez niego postanowień Regulaminu.
2.    Wobec Partnerów, którzy nie są osobami fizycznymi odpowiedzialność Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu ogranicza się do odpowiedzialności za szkody rzeczywiście poniesione, z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Partnera korzyści. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkód spowodowanych umyślnie przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna.
3.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu i usług świadczonych przez niego drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu, jeśli okoliczność taka nastąpiła bez winy Luxury Products Cylwik Spółka Jawna.
4.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usług spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem bądź przekazaniem pliku XML, nieprawidłowym wprowadzeniem ofert w procesie ręcznego wprowadzenia lub spowodowanych korzystaniem z Panelu Partnera niezgodnie z zaleceniami umieszczonymi w Serwsie.
5.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Partnera hasła dostępowego do Panelu Partnera osobom nieuprawnionym.
6.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na świadczenie Usług.
7.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Partnera wynikających z przerwania, zawieszenia lub odmowy świadczenia jakichkolwiek Usług, jeżeli przerwanie, zawieszenie lub odmowa następuje zgodnie z Regulaminem.
8.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna jako Sprzedawca prezentowanych Towarów ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta a zainicjowanego na stronie Serwisu.10.    Rozwiązanie Umowy, wypowiedzenie

1.    Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:
a)    w każdym czasie za porozumieniem stron,
b)    po upływie okresu wypowiedzenia,
c)    śmierci Użytkownika,
d)    ustania bytu prawnego Strony.
2.    Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.
3.    Partnerowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna postanowień Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie 14 dni od tego wezwania.
4.    Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej.
5.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna informuje, że dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu w zakresie konkretnej Usługi Serwisu z jednoczesnym utrzymaniem świadczenia innych usług oferowanych przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna.
6.    Partner może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy, drogą mailową lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Luxury Products Cylwik Spółka Jawna. Partner w okresie wypowiedzenia ma dostęp do wprowadzonych do Serwisu danych i obowiązany jest je zabezpieczyć, bowiem po upływie okresu wypowiedzenia Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do ich trwałego usunięcia. Luxury Products Cylwik Spółka Jawna, chcąc rozwiązać Umowę, poinformuje o tym Partnera poprzez adres poczty elektronicznej, przy czym rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia.
7.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym i rozwiązać umowę z Partnerem, w przypadku rażącego naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w tym:
a)    dopuszczenie się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podjęcie nieuprawnionej próby dostępu do Serwisu,
b)    dokonanie czynności niezgodnych z prawem lub z Regulaminem,
c)    stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Partnera, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu, bądź złożonych poprzez akceptację Regulaminu, w tym posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób;
d)    Partner nienależycie realizuje zamówienia składane przez Klientów Serwisu;
e)    oferty Towarów prezentowanych w Serwisie naruszają przepisy prawa lub prawa osób trzecich, są niekompletne bądź nie odzwierciedlają rzeczywistych cech Towaru;
f)    działania lub zaniechania Partnera negatywnie wpływają na dobre imię Luxury Products Cylwik Spółka Jawna lub w inny sposób szkodzą Luxury Products Cylwik Spółka Jawna.11.    Odmowa świadczenia usługi

1.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna uprawniona jest do odmowy, w każdym czasie, prezentowania w Serwisie jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszyć przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje bądź urażać uczucia, w tym uczucia religijne.
2.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu całości lub części oferty Towarów Partnera lub zawieszenia – na czas określony lub nieokreślony – świadczenia Usług Serwisu, w szczególności poprzez zablokowanie możliwości korzystania z jej Panelu, zawieszenie (blokada) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Panelu, w przypadkach gdy:
a)    zachodzi obawa, że za pośrednictwem Partnera są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne,
b)    uzyskano wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Towarów (w tym np. brak oryginalności przedstawionych Towarów).
3.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna może skorzystać z uprawnień określonych w Dziale 10 ustęp 7 po bezskutecznym upływie wyznaczonego Partnerowi terminu do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków. 8.7.12.    Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Luxury Products Cylwik Spółka Jawna oraz na stronach Serwisu Luxury Products oraz w Panelu Partnera. Obowiązujący danego Partnera Cennik dostępny jest w jego Panelu Administracyjnym. Na żądanie dokumenty te przesyłane są pocztą elektroniczną do Partnera. Załącznikiem do Regulaminu stanowiącym jego integralną część jest Polityka prywatności, obowiązek informacyjny wynikający z RODO - Partnerzy.
2.    Luxury Products Cylwik Spółka Jawna może dokonać zmiany Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Serwisu w dowolnym czasie. Partner zostanie powiadomiony o takich zmianach stosownym komunikatem wysyłanym na wskazany w Panelu Partnera adres e-mail. Partner może odmówić akceptacji zmian przesyłając do  Luxury Products Cylwik Spółka Jawna oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie ….. dni od daty powiadomienia Partnera o zmianie Regulaminu lub Cennika. Niedostarczenie odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian. W przypadku, gdy Partner nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Luxury Products Cylwik Spółka Jawna w ciągu … dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu równoznaczna jest z rozwiązaniem Umowy łączącej Strony z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna informacji o odmowie akceptacji zmian. Do momentu akceptacji Partnera obowiązuje brzmienie Regulaminu oraz Cennika sprzed dokonanej zmiany. Świadczenie usług, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie zmian Regulaminu odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych.
3.    Partner może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy tylko i wyłącznie za zgodą Luxury Products Cylwik Spółka Jawna.
4.    Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Partnerem a Luxury Products Cylwik Spółka Jawna, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Luxury Products Cylwik Spółka Jawna zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
5.    Wszelkie spory związane z realizacją Umów będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Luxury Products Cylwik Spółka Jawna, przy czym w przypadku sporów na tle sposobu realizacji Usług Serwisu, postępowanie sądowe powinno być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
6.    Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji.
7.    Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.01.2019 r.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
Informujemy, że na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np.: Cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, telefon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz tutaj link. Zapoznaj się ze wskazanymi informacjami lub kliknij przycisk: ”Przejdź do sklepu”.