• Skontaktuj się z nami
  • biuro@luxuryproducts.pl
  • +48 577 036 777
  • Skontaktuj się z nami
  • biuro@luxuryproducts.pl
  • +48 577 036 777

Polityka prywatności


Zachowanie poufności danych jest dla Luxury Products Cylwik Spółka Jawna prowadzącej sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.luxuryproducts.pl niezwykle ważne. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.
Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Elewatorska 7b, 15-620 Białystok, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111 informuje o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

1. Administrator danych osobowych.

Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Elewatorska 7b, 15-620 Białystok, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”), czyli jest podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie gdy Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i gdy dane osobowe Administrator pozyskał z innych źródeł.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e -mail: biuro@luxuryproducts.pl pod numerem telefonu +48 660 777 937 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

2. Definicja danych osobowych i sposoby przetwarzania

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność przeprowadzana na danych osobowych (dokonywana w sposób zautomatyzowany lub nie), w tym zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie ww. Dane osobowe są przetwarzane w różnych celach, różne są sposoby ich zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
Administrator przetwarza dane osobowe w systemach informatycznych, którymi się posługuje (w tym systemy elektronicznego rejestrowania rozmów w przypadku zawierania umów i kontaktów w drodze telefonicznej, przy czym każdorazowo w takim przypadku Pani/Pan jest informowana o nagrywaniu takiego połączenia i możliwości rozłączenia się w braku zgody na nagrywanie). Przetwarzane dane osobowe obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę firmy/pracodawcy, adres prowadzonej działalności bądź adres zamieszkania, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe. Nadto, w przypadku osób, które zawarły z Administratorem umowy odpłatne, przetwarzane są również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych.

3. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane jako:
 dane osobowe klienta;
 dane osobowe osoby kontaktującej się z Administratorem w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi jego usług lub produktów;
 dane osobowe osoby kontaktującej się z Administratorem w celu zawarcia z nim umowy:

• w związku z odwiedzaniem strony internetowej prowadzonej przez Administratora oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
• w celu założenia i prowadzenia konta oraz w celu świadczenia spersonalizowanych usług w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.luxuryproducts.pl (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO);
• w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym sprzedaży oferowanych produktów oraz bonów zakupowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
• w celu rozpatrywania reklamacji, pytań, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej, również w przypadku zaistnienia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
• w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem korzystaniu z naszych usług w sposób niezgodny z prawem i regulaminem sklepu, w tym w celu zapobiegania niezgodnemu z zasadami korzystaniu z naszych usług online poprzez analizowanie zachowań klientów sklepu online (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
• w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z danymi osobowymi oraz sposoby realizacji

Ma Pani/Pan prawo:
• dostępu do danych przechowywanych przez Administratora oraz otrzymania ich kopii;
• do zmiany, w tym zaktualizowana, sprostowania swoich danych osobowych;
• w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, w dowolnej chwili wycofać tę zgodę;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z wskazanego prawa można skorzystać w dowolnej chwili. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Wyżej wskazane prawa można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@luxuryproducts.pl pod numerem telefonu +48 660 777 937 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej. W odpowiednich przypadkach – zmianę danych osobowych można dokonać w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym i w innych stosownych przepisach prawa) lub do momentu sprzeciwienia się Pani/Pana dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
• w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

6. Odbiorcy danych (podmioty trzecie i państwa trzecie)

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi. Administrator przekazuje dane tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami. W takim przypadku, w odpowiedniej umowie zawieranej z podmiotem trzecim Administrator ustala mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Wskazując na powyższe, odbiorcami danych osobowych, które Administrator przetwarza mogą być:
• podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
• podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora;
• podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Administratora;
• pozostali podwykonawcy Administratora, w tym firmy informatyczne świadczące usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu;
• dostawcy towarów, z pomocy których Administrator korzysta;
• doradcy prawni, doradcy podatkowi;
• organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informacje, które Administrator gromadzi w związku z korzystaniem ze strony internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie wywołuje to wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych i nie wpływa w sposób istotny na Pani/Pana sytuację. Administrator wskazuje, że:
• na potrzeby profilowania nie są przetwarzane dane wrażliwe;
• na potrzeby profilowania przetwarzane są dane, które uległy już pseudonimizacji, ewentualnie dane takie jak adres e-mail i IP lub cookies
Profilowanie ma na celu analizę lub prognozę osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze strony internetowej lub produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz dopasowywanie treści znajdujących się na stronie internetowej lub produktów do tych preferencji. Profilowanie służy również celom marketingowym, dopasowując oferty marketingowe do ww. preferencji.

8. Zmiany Polityki prywatności

Administrator dołoży należytej staranności w celu regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne. Przyczyną zmian mogą być: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, nowe technologie, przy wykorzystaniu której przetwarzane są dane osobowe a przede wszystkim zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018 roku

Polityka dotycząca plików cookies

Cookies

Definicje

1. Administrator – Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Elewatorska 7b, 15-620 Białystok, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111, świadczący usługi drogą elektroniczną oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.
3. Urządzenie końcowe – elektroniczne urządzenie wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Serwisu.
4. Serwis – serwis internetowy Luxury Products udostępniony Użytkownikowi pod adresem URL https://www.luxuryproducts.pl/, którego Właścicielem i Administratorem jest Luxury Products Cylwik Spółka Jawna.
5. Cookies - dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu a przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies służą prawidłowemu funkcjonowaniu Serwisu, poprzez identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez Urządzenie końcowe Użytkownika, umożliwiają zapamiętywanie preferencji Użytkownika i tym samym dostosowują wyświetlaną stronę internetową Serwisu do jego oczekiwań i indywidualnych potrzeb.
6. Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora w Serwisie, związane ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną.
7. Inne Cookies – Cookies zamieszczane za pośrednictwem Serwisu przez partnerów Administratora, pochodzące między innymi z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług oferowanych za pomocą Serwisu.

Zadania plików Cookies

Cookies Administratora wykorzystywane są w celu:
a) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
b) dostosowania stron internetowych Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych poprzez Serwis,
d) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia mu prawidłowej sesji w Serwisie, tj. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu nie jest konieczne ponowne wpisywanie przez Użytkownika loginu i hasła na każdej stronie Serwisu,
e) tworzenia anonimowych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Typy i rodzaje Cookies wykorzystywanych w Serwisie

1. Stosowane w Serwisie pliki Cookies nie są szkodliwe dla Urządzenia końcowego Użytkownika, nie wypływają na sposób jego działania oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu końcowym i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym Urządzeniu.
2. W ramach Serwisu są stosowane zasadnicze typy plików Cookies:
a) sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika, pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki lub wyłączenia oprogramowania; zapisane informacje są w takim przypadku trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego; charakter Cookies sesyjnych nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego,
b) stałe – pliki, przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika, pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie oprogramowania nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego; charakter Cookies stałych nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego; pliki te pozostają na Urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
3. W ramach Serwisu są stosowane następujące rodzaje plików Cookies:
a) uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
b) służące bezpieczeństwu – wykorzystywane między innymi do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
c) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
d) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
e) reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego indywidualnych zainteresowań.

Zarządzanie Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies poprzez określenie warunków ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu końcowym:
a) Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, by blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu końcowym. Szersze informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystując dostępne funkcje używanej przeglądarki internetowej. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików Cookies w jego Urządzeniu końcowym wykorzystując dostępne funkcje używanej przeglądarki internetowej.
2. Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych usług bądź funkcji dostępnych w Serwisie.

Inne Cookies

1. Inne Cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Urządzeniu końcowym przez partnerów Administratora. Inne Cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora podlegają ich własnej polityce Cookies.
2. Administrator nie odpowiada za zawartość plików Cookies wysyłanych poprzez strony internetowe partnerów Administratora, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu.
3. Pliki Cookies Administratora zamieszczane w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez partnerów Administratora Serwisu.

Pliki Cookies a dane osobowe

1. W ograniczonym zakresie mogą być zbierane dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronach internetowych.
2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika.
3. Dane osobowe są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
4. Dane osobowe zbierane podczas korzystania z Serwisu: 
a) podczas rejestracji Konta oraz przy dokonywaniu zakupów – Użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych, a także o podanie danych niemających takiego charakteru. Zarówno podanie danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
b) podczas dodawania informacji w Panelu administracyjnym Użytkownika – Użytkownik proszony jest o podanie między innymi danych kontaktowych, np. miejscowości, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej. Dane te są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis,
c) zbierane automatycznie – podczas wizyty w Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
d) zbierane, gdy Użytkownik chce się skontaktować z prowadzącymi Serwis – w celu dokonania określonych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej Serwisu, telefonu czy też poczty elektronicznej, ponownie wymagane są dane osobowe celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu.

Zmiana Cookies

1. Zmiana obowiązującej Cookies może nastąpić poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji do powyższego zapisu.
2. Nowa wersja Cookies każdorazowo będzie dostępna w Serwisie wraz ze stosownym komunikatem.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
Informujemy, że na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np.: Cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, telefon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz tutaj link. Zapoznaj się ze wskazanymi informacjami lub kliknij przycisk: ”Przejdź do sklepu”.