• Skontaktuj się z nami
  • biuro@luxuryproducts.pl
  • +48 577 036 777
  • Skontaktuj się z nami
  • biuro@luxuryproducts.pl
  • +48 577 036 777


Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS (dalej: Regulamin) określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym  skierowanym do Klientów sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.luxuryproducts.pl/.

2. Organizatorem Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS jest Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Elewatorskiej 7B, 15-620 Białystok, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111 (dalej Organizator).

3. Uczestniczenie w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS jest dobrowolne.

4. Dowodem uczestnictwa w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS jest wystawiona przez Organizatora Karta LUXURY PRODUCTS, która może być wykorzystywana jedynie w zakresie dopuszczalnym przez Regulamin.

Uczestnictwo w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS

Uczestnikiem Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS może być podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która:

a) spełnia warunki niniejszego Regulaminu,
b) zaakceptuje treść Regulaminu dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.luxuryproducts.pl/,
c) otrzyma Kartę w formie karty fizycznej i dokona rejestracji Karty w ramach Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS na Koncie Uczestnika (po zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu), lub
d) otrzyma Kartę w formie karty fizycznej i będzie z niej korzystał podczas zakupów, robiąc zamówienie na swoje dane osobowe.


Karta

1. Karta wydawana jest w formie fizycznej. W przypadku utraty bądź uszkodzenia Karty w formie karty fizycznej, Uczestnik może złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty w formie karty fizycznej. Wydanie duplikatu Karty następuje w ciągu 14 - 21 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku poprzez przesłanie jej na adres Uczestnika wskazany we wniosku.

2. Uczestnik Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS może korzystać z Karty (po jej zarejestrowaniu)w ramach elektronicznego Konta Uczestnika lub bez rejestracji wpisując swoje dane osobowe przy dokonywaniu zamówienia.

3. Karta:

a) ma charakter karty elektronicznej w ramach Konta Uczestnika;
b) jest przypisywana do danych osobowych użytkownika;
c) potwierdza uprawnienie Uczestnika do udziału w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS od chwili jej rejestracji/wykorzystania przy zamówieniu do chwili zablokowania;
d) upoważnia do uzyskania rabanu w wysokości 10% na wszelkiego rodzaju usługi oraz produkty znajdujące się w ofercie Sklepu LUXURY PRODUCTS, w tym na produkty objęte sezonowymi przecenami oraz inną formą promocji;
e) nie upoważnia do rabatu przy usługach lub produktach, gdzie LUXURY PRODUCTS nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych innych sklepów (poprzez przekierowanie na ich strony internetowe, przejście na strony sklepów promowanych w serwisie LUXURY PRODUCTS);
f) nie upoważnia do rabatu udzielonego wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego skorzystania z Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS;
g) nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową;
h) jest wydawana nieodpłatnie.

4. Karta Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS jest wydawana bezterminowo. Z karty można korzystać jednak nie dłużej niż przez czas uczestnictwa w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS.
5. Istnieją dwie wersje Karty:

a) Karta w statusie Złota Karta Stałego Klienta (pozwalającym korzystać z rabatu 10% po dokonaniu wyboru produktu i wpisaniu swoich danych osobowych przy dokonywaniu zamówienia),
b) Karta o statusie Złota Karta Stałego Klienta (pozwalającym korzystać z rabatu 10% po zalogowaniu się na Konto Uczestnika, rabat 10% zostanie naliczony automatycznie na wszystkie dostępne produkty znajdujące się w ofercie Sklepu),

6. Z chwilą zarejestrowania Uczestnika, przypisana do niego Karta w formularzu zgłoszeniowym staje się kartą zarejestrowaną.

7. Karta jest niezbywalna, ani nie może być udostępniana przez Uczestnika innym osobom.
8. Udział w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS i świadczenia na rzecz Uczestników mają charakter osobisty.

9. Wyłączona jest możliwość korzystania z Karty, która nie została zarejestrowana albo została zablokowana.

10. Blokada Karty następuje w związku z:

a) rezygnacją Uczestnika z udziału w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS;
b) wydaniem nowej Karty;
c) wykluczeniem przez Organizatora Uczestnika z Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS na skutek naruszenia Regulaminu;
d) zakończeniem Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS przez Organizatora (z zachowaniem zasad, o których mowa w niniejszym Regulaminie).


Rezygnacja, wykluczenie oraz zakończenie Programu Złota Karta

1. Udział w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS jest dobrowolny.

2. Uczestnik Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS może w każdym czasie i bez wskazania przyczynyzłożyć Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z udziału w ww. Programie bez terminu wypowiedzenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS.

3. Złożenie oświadczenia o rezygnacji może nastąpić w każdej zgodnej z przepisami prawa formie.

4. Rezygnacja przez Uczestnika z Programu skutkuje blokadą Karty.

5. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika może skutkować jego wykluczeniem z udziału w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS i brakiem dalszej możliwości korzystania z Karty. O fakcie wykluczenia z Programu Złota Karta LUXURY PRODUCTS Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora.

6. Organizator może zakończyć Program Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS, o czym zawiadomi Uczestników. Z upływem terminu zakończenia Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS następuje: blokada wszystkich wydanych Kart.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS należy składać do Organizatora na piśmie na adres pocztowy Organizatora, w formie elektronicznej na adres: biuro@luxuryproducts.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu + 48 660 777 937

2. Organizator rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Uczestnika o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres wskazany przez Uczestnika.


Dane osobowe

1. Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Elewatorskiej 7B, 15-620 Białystok, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111 jest Administratorem danych osobowych, czyli jest podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można skontaktować pod adresem e -mail: biuro@luxuryproducts.pl lub pod numerem telefonu+48 660 777 937 pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestniczenia w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS, łączenie Kart z kontem Uczestnika w Sklepie pod adresem https://www.luxuryproducts.pl/ (jeśli Uczestnik posiada takie Konto), dostarczania Kart Uczestnikowi, udzielania rabatów oraz wysyłania informacji o ofertach specjalnych.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: zaakceptowania przez Uczestnika Regulaminu w ramach przystąpienia do Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS, na podstawie zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania oferty handlowej lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

4. Zakres zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zależności od zaznaczonych pól w formularzu) może obejmować zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej. W każdym momencie przysługuje Uczestnikowi prawo do wycofania takiej zgody.

5. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS.

6. Dane osobowe są przechowywane przez okres udziału w Programie Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne Organizatora (jak w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Organizatora).

7. Organizator zapewnia osobom prawo:

- dostępu do danych przechowywanych przez Administratora oraz otrzymania ich kopii;
- do zmiany, w tym zaktualizowana, sprostowania swoich danych osobowych;
- do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, w dowolnej chwili wycofać tę zgodę;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z wskazanego prawa można skorzystać w dowolnej chwili. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Uczestnika, praw i wolności lub dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

8. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Organizatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

9. Organizator zapewnia Uczestnikom ochronę danych osobowych w oparciu o Politykę Prywatności opublikowaną na stronach internetowych pod adresem https://www.luxuryproducts.pl/.


Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu odbywa się tożsamo do zmiany Regulaminu Sklepu Luxury Products.

2. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestnika nie później niż 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na adres e-mail Uczestnika powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem zamieszczonym w treści przesłanej do Uczestnika wiadomości e-mail.

3. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu, chyba że Uczestnik w terminie 7 dni od doręczenia zmienionego Regulaminu złoży na adres: biuro@luxuryproducts.pl oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu.

4. Zamówienia z wykorzystaniem Karty w ramach Programu Złota Karta Stałego Klienta LUXURY PRODUCTS przyjęte do realizacji przez dniem wejścia w życie nowego Regulaminu realizowane będą na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu składania zamówienia przez Uczestnika.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Regulaminu Sklepu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
Informujemy, że na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np.: Cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, telefon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz tutaj link. Zapoznaj się ze wskazanymi informacjami lub kliknij przycisk: ”Przejdź do sklepu”.